5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Friday & Saturday 9:00 AM - 9:00 PM
Sunday - Thursday 9:00 AM - 8:00 PM
Sri Venkateswara, Sri Lakshmi, Sri Bhudevi and Sri Durga Vigraha Prathishtapana

DHANYADHIVASAM-BALAJI

 

DHANYADHIVASAM-MAHALAKSHMI

 

JALADHIVASAM-BALAJI

MAY 19-ANKURARPANAM

MAHA SANKALPAMPREPARATION FOR GOPUJA

RAKSHABANDHANAM
HOMAM


KALASA STHAPANA
KALASA STHAPANARADHA HARATHI

DEVOTEES IN YAGASALA