THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Mangalasasanam

Sri Venkatesa Mangalasasanam
1. Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.

2. Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.

3. Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.

4. Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.

5. Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane. Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.

6. Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine. Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.

7. Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane. Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.

8. Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham. Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.

9. Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina. Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.

10. Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih. Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.

11. Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye. Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.

12. Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.

13. Srimad sundarajamathru manimanasavasine. Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.

14. Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih. Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam.