THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Slokas

Sri Venkateswara Sloka
Sriyahkkanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.


Vinaa Venkatesam Nanaadho Nanatha
Sadhaa Venkatesam Smaraami Smaraami
Hare Venkatesa Praseedha Praseedha
Priyam Venkatesa Prayaccha Prayaccha