THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Prapathi

Sri Venkatesa Prapathi
1. Eesanam jagothosya Venkatapathe: vishno: paraam preyaseem—Thadhwakshasthala nithyavasarasikam thath kshanthi samvardhineem Padmalankrutha pani pallavayugam Padmasanasthaam Sriyam—Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem vande jaganmatharam


2. Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin Swamin susheela sulabhasritha parijatha Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


3. Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow Sree Venkatesa charanow saranam papadhye


4. Sadyo vikasi samudithvara saandra raga Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


5. Rekamayadwaja sudhakala saathapatra Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai: Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai: Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


6. Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow Udhyannakhamsu— bhirudastha sasaanka bhasow Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye


7. Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam Samvahanepi sapadiklamamatha dhanow Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


8. Lakshmeemaheetha dhanuroopa nljanubhava Neeladi divyamahisheekara pallavanam Aarunya sankramanatha: kila saandra raagow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


9. Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai: Neerajanavidhi mudaramupada dhanow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


10. Vishno: pade parama ithyuditha prasamsow Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


11. Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


12. Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam Chithepyananyamanasam samamahithowthe Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


13. Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow Sree Venkatadri sikharabharanaya manow Aanandithaakila manonayanow thavaithow Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


14. Praya: prasanna janatha prathamavagahyow Mathu: sthanaviva sisoramrtuhayamanow Prapthow parasparathulamathulantharowthe Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


15. Sathvotharaissathathasevya padambujena Samsaratharaka dayadradruganchalena Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye


16. Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave Prapye thvayi swayamu peyathayaspuranthya ithyasrithaya niravadya gunayathubhyam Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam