THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Sthotram

Sri Venkatesa Sthotram
1. Kamalakucha choochuka kunkumatho Niyatharunithathula neelathano Kamalayatha lochana lokapathe Vijayeebhava Venkatasaila pathe


2. Sachadhurmukha shanmukha panchamukha Pram ukakhila daivatha mouli mane Saranagatha vathsala saranidhe Paripalayamam vrishasailapathe


3. Athivelathaya thava durvishahai Ranuvela Kruthairaparada sathai: Paritham thvaritham vrishasailapathe Paraya krupaya paripahi Hare


4. Adhivenkata saila mudaramather Janathabimathadhika danarathath Paradevathaya gathithannigamai: Kamaladayithtanna param kalaye


5. Kalavenuravavasa gopa vadhu Sathakoti vrithath smarakoti samath Prathivalla vikabhimathath sukhadhath Vasudeva suthanna paramkalaye


6. Abhirama gunakara dasarathe Jagadeka danurdhara dheeramathe Raghunayaka Rama Ramesa vibho Varadho bhava deva daya jaladhe


7. Avaneethanaya kamaneeyakaram Rajaneechara charu mukhamburuham Rajaneechara raja thamo mihiram Mahaneeyamaham Raghuramamaye


8. Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam Swanujam cha Sukhayamamogha— Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham Na kathnchana kanchana jathu bhaje


9. Vinaa Venkatesam nanatho nanatha: Sadaa Venkatesam smarami smarami Hare Venkatesa Praseeda Praseeda Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha


10. Aham doorathasthe padamboja yugma Pranamechaya gathya sevam karomi Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam Prayachha prayachha prabho Venkatesa


11. Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare Kshamasvathm kshamasvathvam Seshasailasikhamane