THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

Suprabhatham

Suprabhatham
1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice)


2. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice)


3. Mathassamasta jagatham madukaitabhare: Vakshoviharini manohara divyamoorthe Sree swamini srithajana priya danaseele Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham


4. Thavasuprabhathamaravindalochane Bhavathu prasanna mukhachandra mandale Vidhisankarendra vanithabhirarchithe Vrishasaila nathadavithel davanidhe


5. Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam Aakasa sindhu kamalani manoharani Aadaya padhayuga marchayithum prapanna: Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham


6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya: Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham


7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela Phoogadrumadi sumanohara Balikanam Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai: Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham


8. Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa: Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa saleelamatha keli sukha: patanthi Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham


9. Thanthreeprakarshamadhuraswanaya vipanchyaa Gayathyanantha charitham thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara rammyam Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham


10. Brungavaleecha makaranda rashanuvidda Jhankara geetha ninadaissa sevanaya Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham


11. Yoshaganena varadhadni vimathyamaane Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham


12. Padmeshamithra sathapathra kathalivargha Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham


13. Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


14. Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha Dware vasanthi varavethra hathothamangaha: Sree Venkatachalapathel thava suprabhatham


15. Sree seshasaila garudachala venkatadri Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam Akhyam thvadeeyavasatheranisam vadanthi Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha: Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha: Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja: Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


18. Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya soori Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa: Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa: Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


19. Thwathpadadhulibharita spurithothha manga: Swargapavarga nirapeksha nijantharanga: Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana Swargapavarga padaveem paramam shrayantha: Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham


21. Sree bhoominayaka dayadhi guna mmruthabdhe Devadideva jagadeka saranya moorthe Sreemannanantha garudadibhirarchithangre Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


22. Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane Sree vathsachinha saranagatha parijatha Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


23. Kandarpa darpa hara sundara divya murthe Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


24. Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin Swamin parashvatha thapodana Ramachandra Seshamsharama yadhunandana kalki roopa Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


25. Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham Divyamviyathsarithi hemaghateshu poornam Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta: Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham


26. Bhaswanudethi vikachani saroruhani Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha: Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham


27. Bhramadayassuravarasamaharshayastthe Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya: Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa: Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


28. Lakshminivasa niravadya gunaika sindo: Samsarasagara samuththaranaika setho Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham


29. ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham Ye manava: prathidinam patithum pravrutha: Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe